Miljö

 

Miljö

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Miljöpolicy


Arrivas ambition är att vara en påtryckande kraft när det gäller omställningen till en mer miljövänlig kollektivtrafik.
 
Arriva ska:
 • arbeta aktivt för att minimera företagets direkta miljöpåverkan

 • arbeta för ett ökat kollektivt resande för att därigenom bidra till ett minskat energiuttag och en mindre miljöpåverkan

 • följa gällande lagstiftning och regler på miljöområdet och, där så är möjligt, överträffa dem.

 • aktivt sträva efter att minska och förebygga tomgångskörning, föroreningar och utsläpp i alla delar av verksamheten

 • aktivt medverka i kollektivtrafikbranschens eventuella initiativ för att minska kollektivtrafikens miljöstörningar

 • så långt som möjligt minimera förbrukningen av kemiska produkter

 • upphandla de kemiska produkter som har minst miljö- och hälsoskadliga effekter

 • hantera avfall miljömässigt korrekt enligt kommunens lokala återvinningsinstruktioner

 • säkerställa att leverantören, i samband med upphandling av varor och tjänster, följer svenska lagar och har ett förebyggande arbetssätt för miljön i sin verksamhet

 • med utgångspunkt i Arrivas miljöledningssystem fokusera på ständiga förbättringar inom följande målområden:
  - Utsläpp till luft, mark och vatten
  - Buller ifrån våra fordon
  - Inköp av varor och tjänster
  - Avfallshantering och resurshushållning

 • årligen gå igenom och vid behov revidera miljö- och kemikaliepolicyn.

Foto: Lasse Burell